ULAN NG PAGPAPALA: “Non-binary trans”

108


Sobrang nalulungkot na talaga ako sa takbo ng mundo natin. Ano na lamang ang iniisip ng Panginoong Diyos?

Kung binabasa mo ito at hindi mo rin alam kung ano ang ibig sabihin niyan (gayundin ako kani-kanina lang), ito po’y tungkol sa kasarian ng isang tao.

Kapag idineklara mo na ikaw ay isang non-binary trans, sinasabi mo na hindi ka lalaki at hindi ka rin babae.

Ayaw kong magkomento ng personal kong opinyon tungkol dito dahil alam kong may mga masasaktan.

May mga kaibigan din akong kasapi ng LGBT community at para sa akin ay tunay na mahalaga sila sa Panginoon. Ang karapatan ko bilang tao ay karapatan din nila.

Subalit para sabihin mo na ipinanganak kang hindi babae at hindi rin lalaki ay isang malaking pagtuligsa sa katotohanan ng Salita ng Diyos, na siyang pinatutunayan din ng siyensiya at ng mga bagay na alam natin tungkol sa anatomiya ng tao.

Ginawa ng Diyos ang tao sa dalawang kasarian: Lalaki muna, at pagkatapos ay babae. Iyan ay hindi na dapat pinagtatalunan dahil sa simula’t sapul naman ay gayon na ang takbo ng lahi ni Adan.

“Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis.

Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.” Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan.

Sila’y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila’y pinagpala niya. Sinabi niya, “Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito.

Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa.

Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungangkahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon.” At ito nga ang nangyari.

Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga  iyon ang ikaanim na araw.” (Genesis 1:26-31)

Matagal nang hinahamon ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Ito’y bagay na labis kong ikinalulungkot at ipinagluluksa.

Ang lahat na ng puwedeng malaman ng tao tungkol sa Diyos ay naihayag na sa atin. Mismong ang Anak ng Diyos ay bumaba sa lupa upang ialay ang sarili sa ikaliligtas nating lahat. Subalit patuloy pa rin natin siyang tinatalikuran, tinatanggihan.

Hanggang kailan ba sasaktan ng tao ang kalooban ng Diyos? Isang pananakit ng kalooban na nag-ugat noon pang panahon nina Adan at Eba?

Kapatid, kung nababasa mo ito ngayon, hinihikayat kitang magkaroon ng mas marubdob na hangarin sa pananalangin.

Alam kong ang Banal na Espiritu lamang ang tunay na nagbibigay sa atin ng gayong kaloob pero kapag nakita Niya ang hangarin ng mga puso natin ay imposibleng hindi Niya ibigay ang ating hinihiling.

Tayo’y nabubuhay sa isang madilim na panahon; isang panahong hudyat na ng pagbabalik ng Panginoong Jesu-Cristo.

Ilang saglit na lamang ay tutuparin na Niya ang lahat Niyang ipinangangako sa mga tunay na Kanya. Kaya kailangang maging mas masipag tayo na pagdulog sa kanya.

Papaano na lamang ang mga mkasalanan? Ang mga hindi kumikilala kay Jesus bilang kanilang Diyos at Panginoon? Ang mga patuloy na lumalapastangan sa Kanyang Banal na Salita?

Maraming tatawa at manunuya. Subalit napatunayan na ng kasaysayan na ang Salita ng Diyos sa Bibliya ay totoo. Walang ipinangako ang Diyos na hindi Niya tinupad.

Kaya’t hiling ko sa Diyos na ibigay sa iyo ang paghahangad na mabasa nang buo ang huling aklat ng Bibliya  ang Pahayag o Apocalipsis. Ang katuparan ng plano ng Diyos sa daigdig ay mangyayari sa lalong madaling panahon.

Ang paniningil Niya ay tiyak na mangyayari. Kaya’t huwag tayong mapagod sa kakahingi ng habag ng Diyos para sa mga naliligaw ng landas; kahabagan sila, ngayon habang may panahon pa upang magsisi.

At sa Kristiyanong tapat sa Kanyang Panginoon, dalangin kong Siya ang maging katatagan ng iyong panahon. Magpanalanginan tayo. Lalala pa ang takbo ng mga bagay bago bumalik si Cristo Jesus sa lupa.

Maging panatag tayo at magpasakop lagi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)All Credit Goes There : Source link

Comments

comments