ULAN NG PAGPAPALA: Hindi relihiyon ang magliligtas sa iyo

72


Kapapanood ko lang ng isang pelikulang nagdedetalye ng kung paanong itinayo ng isang religious leader ang isang malaking sektang kumalat sa buong mundo.

Ang movement na iyon ay nag-ugat sa pagkauhaw ng sect leader na iyon sa tunay na mensahe ng Bibliya; sa tunay na Salita ng Diyos.

Ako’y lungkot na lungkot pagkatapos ng pelikula. Napaiyak pa ako sa dulo. Nasambit ko sa aking sarili, “Panginoong Diyos, bakit Mo hinayaan na ang nilalang na ito, na mukhang tapat naman sa paghahanap niya sa tunay na Diyos sa simula ng kanyang mga gawain, ay mapadausdos pababa at maniwalang si Cristo ay hindi Diyos?”

“Paano nangyari iyon, Panginoon? Paano nangya­ring kinayod niya ang Bibliya mula Genesis hanggang Apocalipsis pero hindi niya nakita ang klarong mensahe ng pagka-Diyos na nagkatawang-tao ng Ikalawang Persona ng Banal na Trinidad”?

Ang buong ebanghelyo ng apostol Juan, ang ikaapat na aklat ng Bagong Tipan, ay tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus ng Nazaret.

Maging ang buong aklat ng Apocalipsis, ang huling aklat ng Bibliya ay tumutukoy kay Jesus bilang “Alpha and Omega”; ang Simula at ang Wakas.

Walang karaniwang tao, na ipinanganak ng isang karaniwang tatay at nanay, ang puwedeng tagurian nang ganu’n; gaano pa man ka-’anointed’ ng Diyos ang taong iyon.

Ang tao ay tao. Mayroon siyang ugat na tao rin (maliban na lamang kina Adan at Eba na direktang nilikha ng Diyos).

Si Jesus ay ipinanganak sa mundo sa pamamagitan ng isang Israelitang naging ina niya at ito’y walang iba kundi si Maria ng Nazaret.

Pero hindi ipinagbuntis ni Maria si Jesus sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa asawang si Jose! Tingnan mo ang pakikipag-usap ni Maria sa anghel na si Gabriel.

Ang anghel na ito ang nagdala sa kanya ng fantastic na balitang siya ang piniling maging ina ng Kataas-taasang Anak ng Diyos dito sa lupa.

“Sinabi ni Maria sa anghel: Paano ito mangyayari yamang ako ay hindi nakakakilala ng isang lalaki? Sumagot ang anghel at sinabi sa kaniya: Darating sa iyo ang Banal na Espiritu, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ang lililim sa iyo.

Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipapanganak ay tatawaging Anak ng Diyos. Narito, ang pinsan mong si Elisabet ay nagdadalang-tao rin ng isang anak na lalaki sa kaniyang katandaan.

Ito ngayon ang ika-anim na buwan ng kaniyang pagdadalang-tao, siya na tinatawag na baog. Ito ay sapagkat sa Diyos ay walang anumang bagay na hindi mangyayari. Sinabi ni Maria: Narito ang aliping babae ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel.” (Lucas 1:34-38)

Magandang basahin ang buong aklat ng Lucas para makitang mabuti ang naging buhay ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Klaro sa apat na ebanghelyo (Mateo, Marcos, Lucas, Juan) na ang Jesus ng Nazaret na inilalarawan doon ay hindi ordinaryong tao lamang. Hindi niya ka-level ang mga propetang sina Moises, Jeremias, Isaias.

Higit Siyang mataas kaysa sinumang propeta o religious leader.

“Darating sa iyo ang Banal na Espiritu, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ang lililim sa iyo,” ang sabi ng anghel kay Maria. “Dahil dito, ang banal na ito na iyong ipapanganak ay tatawaging ANAK NG DIYOS.”

Basahin po natin nang makailang-ulit ang mga salitang iyan. Si JESUS ng Nazaret ay BANAL na ANAK NG DIYOS. Siya’y Diyos na nagkatawang-tao, kaya’t Siya’y tinatawag ding Anak ng Tao. Hindi po puwedeng biyakin ang dalawang katotohanang iyan. Hindi puwedeng pipiliin mo lang ang isa, at itatapon sa kalawakan ang ikalawa.

Kaya po, kaibigan, mahalagang paalala: Hindi ang pagsapi sa isang relihiyon ang magliligtas sa iyo sa kasalanan. Ang tunay na kaligtasan ay nasa Jesus na tinutukoy ng buong Bibliya.

Ang Jesus na Siyang Anak ng Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang-tao para mamatay sa krus bilang pambayad ng kasalanan ng sanlibutan. Tanging ang mga tunay ma mananalig sa Kanya at sa Kanyang pagka-Diyos ang maliligtas.

Puwede kang maging miyembro ng pinakamalaking religious group sa buong mundo, pero kung hindi mo kilala ang tunay na Jesu-Cristo, at hindi mo isinusuko ang sarili mo sa Kanya bilang Panginoon mo’t Tagapagligtas, walang maitutulong sa iyo ang relihiyon mo.

Hindi relihiyon ang susi sa kaligtasan. Si Cristo mismo, na Siyang Mesias, na Siyang Diyos na umiibig sa iyo at sa akin, ang susi sa kaligtasan.

Kapatid, kung ibig mong maintindihan ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Kanya, kailangang maunawaan mo ang kabuuang mensahe ng Salita ng Diyos.

The Bible is one, unfolding story of the love of God for sinful man.

Ikukuwento ko sa iyo nang pahapyaw ang mensahe ng buong Bibliya sa mga susunod na araw. Nag-aalala lang kasi ako.

Ang mga nangyayari sa ating mundo ngayon ay malalakas na senyales ng papalapit na pagbabalik ng Panginoong Jesus sa lupa upang maghukom.

Dalangin ko ang kaligtasan nating lahat na bahagi at nagbabasa ng Ulan ng Pagpapala. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)All Credit Goes There : Source link

Comments

comments