ULAN NG PAGPAPALA: Ang Senyales na Lilitaw sa Langit sa Setyembre 23, 2017 (Pt. 5)

122


Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. Subalit si Noe (Noah) ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. (Genesis 6)

“Ipinasiya ko nang wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila.

Ngayon sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gofer. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas.” (Genesis 6:13-14)

Iyan ang naging bilin ng Panginoong Diyos na si Yahweh kay Noah noong mga panahong hindi pa nakakatikim ng kahit isang patak ng ulan ang lupa sa buong daigdig. Subalit ang labis na kasamaan ang talagang namayagpag noong mga panahong iyon.

Isang tao lang ang nakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos: si Noah.

Tinatantiya ng mga Bible scholars na sa pagitan ng 75 hanggang 100 taon ang ginugol ni Noah sa paggawa ng daong na paglalagyan ng mga hayop na isasalba mula sa malaking delubyong paparating.

Namatay ang lahat ng tao sa daigdig, bunga ng delubyong iyon. Si Noe lamang, ang kanyang asawa, tatlong anak at kanilang mga asawa ang prinotektahan ng Diyos.

Sasabihin mo: Kung totoo iyan, bakit masyado namang malupit ang Diyos? Hindi na Siya naawa. Pati mga bata at mga walang muwang, patay?

Ang sagot mula sa kasaysayan ng Bibliya: Halos isang siglo ang ginugol ni Noe sa pagbuo ng daong. Martilyo dito, pukpok doon.

Ginawa niya ang daong sa bundok! Kakaiba, hindi ba? Binalaan niya ang mga taong nagtatawa sa ginagawa niya.

Kahit mukha siyang luku-luko, gumagawa siya ng malaking barko sa tuktok ng bundok at malayo sa dagat, tapos wala pang ulan, pinanindigan niya iyon.

Wala sa mga taong nakakakita sa kanyang ginagawa ang nagsisi. Walang naniwalang may Diyos sa langit na nakakakita sa kanilang masasamang gawa at nagsawa na rin sa panonood ng mga iyon.

Mahaba nga ang pasensiya ng Diyos! Pinagmasdan pa Niyang lait-laitin ng mga tao si Noe nang matagal na panahon bago Niya ibinuhos ang ulan ng Kanyang poot.

Gayundin ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Titindi lalo ang kawalan ng takot ng modernong tao sa Dakilang Manlilikha. Sa totoo lang, sinasamba na ng marami sa atin ang teknolohiya, hindi po ba?

Nabulag ang tao ng kanyang sariling katalinuhan. Iniisip na walang kwenta na ang Salita ng Diyos.

Ito’y pag-aaksaya lamang ng panahon at nababagay sa mga matatandang mapamahiin at wala nang magawa sa buhay.

Naniniwala ako na tulad nu’ng panahon ni Noe, matiisin pa rin ang Diyos. Mahabang panahon ang pinalilipas bago ibuhos muli ang Kanyang poot dahil nahahabag Siya sa kalagayan ng ordinaryong nilalang.

Binibigyan pa ng panahon ang Sambayanan ni Cristo Jesus dito sa lupa upang maipahayag pa ang mabuting balita ng kaligtasan.

At pagkatapos, sa takdang panahon, bubuhos na ang kinatatakutan ng marami at ipinagkikibit-balikat naman ng mga ayaw manampalataya.

Ang senyales sa langit na lalabas sa Setyembre 23, 2017, ay may epekto sa marami, naniniwala man o hindi. Dahil tinatawag itong “Revelation 12 Sign”, ‘yung mga curious ay magbubukas ng Bibliya at titingnan kung ano nga ang nakasulat sa unang tatlong talata ng ika-12 kabanata ng Revelation/Pahayag/Apocalipsis.

Kung nahikayat ang isang tao na magbalik muli sa mga pahina ng Bibliya dahil sa petsang nabanggit, masaya na talaga ako.

Ibig sabihin, napuputol ang pagkaabala sa mga bagay na materyal at pangkasalukuyan lamang. Napupunta ang atensiyon sa mga bagay na espirituwal.

Marami pa po tayong pag-uusapan. Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)

******

Hiyas mula sa Salita ng Diyos:

“Kayo’y magpakabanal sa akin, sapagkat akong PANGINOON ay banal, at kayo’y ibinukod ko sa mga bayan, upang kayo’y maging akin.” (Levitico 20:26)All Credit Goes There : Source link

Comments

comments