ULAN NG PAGPAPALA: Ang Senyales na Lilitaw sa Langit sa Setyembre 23, 2017 (Pt. 2)

123


Senyales? Senyales ng alin? Katapusan ng mundo?

Maaaring iyan ang tumatakbo sa isip mo sa pagbabasa mo nito. Maaari ring natatawa ka sa mga ganyang usapan.

O kaya, pakiramdam mo’y hindi na dapat pinag-aaksayahan ng panahon ang mga ganyang bagay dahil mas maraming problema ang daigdig na dapat nating tutukan.

Naiintindihan ko iyan. Kaya lang kasi, kung naniniwala kang may Jesus na Siyang Anak ng Diyos, may sinasabi ang Bibliya tungkol sa Kanya. Galing mismo sa Kanyang bibig ang pangako.

“Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, ‘Oo, ako’y malapit nang dumating.’ Amen. Pumarito ka Panginoong Jesus!” (Apocalipsis 22:20)

Iyan ang ilan sa mga huling salitang nakasulat sa huling aklat ng Banal na Bibliya: ang aklat ng Apoca­lipsis o Pahayag o Revelation sa wikang Ingles.

Nangangako Siyang magbabalik na muli sa lupa, matapos Niyang umakyat sa langit mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas.

At bago dumating ang takdang araw ng pagbabalik na iyon, sinabi ni Jesus na ang Kanyang mga tapat na alagad ay hindi magigitla.

Dahil, ibinigay at ipinaliwanag na Niya ang mga senyales na makikita ng tao bago ang tinatawag na “Second Coming of Jesus Christ.”

Kung may kopya ka ng Bibliya, mababasa mo ang isang magandang paglalarawan ng mga senyales na iyan sa ika-24 na kabanata ng Mateo.

May mga kahirapang darating: mga malalakas na lindol, mga matitinding digmaan, mga bulaang propetang magdedeklarang sila ang Cristo.

Tataas nang husto ang karahasan sa daigdig at ang pag-ibig ng marami (sa Diyos at sa kapwa) ay manlalamig.

Marami ang mawawalan ng pananampalataya. “Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.” (Mateo 24:13)

Ilan lamang iyan sa mga nakasulat sa Bibliya tungkol sa malaking kapighatiang darating; isang kapighatiang hindi pa nararanasan ng tao kahit kailan at siyang mangyayari bago ang Dakilang Paghuhukom ng Panginoong Diyos sa daigdig.

Kaya ano ba ‘yung sinasabi nilang Revelation 12 sign? Wala namang binanggit tungkol doon ang aklat ni Mateo, hindi ba?

Kasi, ang apostol Juan ang nagsulat tungkol doon at hindi ang apostol Mateo. Makikita nga ito sa ika-12 kabanata ng Revelation o aklat ng Pahayag/Apocalipsis.

“At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nakadamit ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong ng labindalawang bituin.” (Revelation/Apocalipsis/Pahayag 12:1-2)

Isang dakilang tanda. A great sign. Ito na nga kaya ang sinasabi ng mga astronomers na positioning ng mga bituin sa langit sa September 23, 2017? At ano naman ang kinalaman niyan sa Revelation 12?

At bakit parang mga naging manghuhula na ang mga Kristiyano? Kumukunsulta na nga ba sa astrolo­gy para makita ang mangyayari sa hinaharap?

Naku, hindi po ganun! Pero sa susunod na isyu, mas lilinawin natin ‘yung kaugnayan ng araw, buwan, at mga bituin sa plano ng Diyos para sa buong sansinukob. May koneksyon nga ba?

Mayroon po, e. Pero sa puntong ito, sapat nang idiin natin ang isang bagay: Si Cristo Jesus ay magbabalik sa daigdig upang maghukom. Tiyak po iyon. Makabubuti para sa ating lahat ang maghanda para sa Dakilang Araw na iyon.

Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)All Credit Goes There : Source link

Comments

comments