ULAN NG PAGPAPALA: Ang matagal nang hinihintay ay tiyak na mangyayari

80


Napag-usapan na natin ang tungkol sa mga senyales na inilarawan ng Panginoong Jesus tungkol sa Kanyang pagbabalik sa lupa.

Kung pamilyar ka sa usaping ito, malamang ay sasabihin mo: “E matagal nang pinag-uusapan iyan pero hindi naman bumubukas ang langit nang katulad ng sinasabi ng Bibliya!

Wala namang nangyayaring ganu’n! Tuloy lang ang buhay mula pa noon.”

Alam mo, totoo ‘yang sinasabi mo at hindi ko kokontrahin. Pero hindi ba’t mas dapat tayong magbantay dahil sinasabi rin ng Bibliya na ang Panginoong Jesus ay darating sa oras na hindi inaasahan?

At habang dumaraan ang mga araw, mga buwan, mga taon, mas lalong papalapit nang papalapit ang dakilang Araw na iyon ng Dakilang Hukom nating lahat.

Ang pagkaantala ng Kanyang pagbabalik ay hindi agad nangangahulugang hindi mapagtitiwalaan ang Kanyang mga pangako.

Libong taon ang pagitan ng unang pagbibitiw ng Diyos na si Yahweh ng isang pangako tungkol sa darating na Tagapagligtas ng tao mula sa sumpa ng kasalanang nagawa nina Adan at Eba:

“Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapoot sa isa’t isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong.” (Genesis 3:15)

Ang kausap ng Panginoong Diyos dito ay ang ahas sa Hardin ng Eden, na walang iba kundi si Satanas.

Ang dudurog sa ulo ng diyablo ay ang binhi ng babae na si Eba. Manggagaling sa sinapupunan ng isang babae ang Anak ng Diyos na magkakatawang-tao upang iligtas ang tao mula sa mga kuko ng kasamaan at sa walang-hanggang kamatayan.

Si Jesus ang binhi ng babae. Libong taon ang binilang bago isinakatuparan ng Diyos ang Kanyang misyon ng pagliligtas. Mahabang panahon ang lumipas pero tinupad ni Yahweh ang Kanyang pangakong binitiwan sa mag-asawa sa Hardin bago sila napalayas.

Kaya kaibigan, sa usaping muling pagbabalik ni Jesus dito sa lupa, gayundin ang dapat nating tandaan.

Wala pang binitiwang salita ang Panginoong Diyos na napako. Lahat, tinutupad Niya sa takdang panahon.

Para ma-refresh ta­yong lahat tungkol sa mga pangako ni Jesus patungkol sa Kanyang muling pagbabalik, heto ang ilang mga pangungusap mula sa Salita ng Diyos:

“At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang pag­huhukom, ay gayundin naman si Cristo, na ihinahandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang kagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya.” (Hebreo 9:27-28)

Antabayanan n’yo po ang mga susunod na labas ng Ulan ng Pagpapala. Hihimayin po natin ang mga sinasabi ng Banal na Bibliya tungkol sa Second Coming ng Panginoong Jesus.

Maging handa nawa ang mga puso nating lahat para sa sandaling iyon. Shalom sa inyo and God bless!

Maranatha, come Lord Jesus!

(zayithhebron.wordpress.com)All Credit Goes There : Source link

Comments

comments