ULAN NG PAGPAPALA: Ang magpapahinto ng lahat ng digmaan

75


“Ang Diyos ay nasa gitna niya; siya’y hindi makakilos; tutulungan siyang maaga ng Diyos. Ang mga bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay nagpasuray-suray, binigkas niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw.

“Ang PANGINOON ng mga hukbo ay kasama natin, ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Pumarito kayo, inyong masdan ang sa PANGINOONG gawa, kung paanong gumawa siya ng pagwasak sa lupa.

“Kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa; kanyang pinuputol ang sibat at binabali ang pana, kanyang sinusunog ng apoy ang mga karwahe! ‘Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako’y mamumuno sa mga bansa, ako’y mamumuno sa lupa.’

“Ang PANGINOON ng mga hukbo ay kasama natin; ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin.” (Awit 46:5-11)

Sa panahong ito’y nababalot ng takot ang marami sa ating mga kababayan dahil sa sumiklab na kaguluhan sa Mindanao. Ito rin ang panahong pinaaalalahanan tayo ng Panginoong Diyos: Kung matagal na natin Siyang hindi pinapansin, hindi sinasamba nang maayos, hindi sinusunod, nawa’y magbago na tayo.

Sinasabi ng Bibliya na ang Diyos ang kanlungan natin; ang tagapagpahinto ng mga digmaan sa paligid natin; ang tagapamayapa ng ating mga kalooban sa gitna ng kaguluhan, ay walang iba kundi Siya pa rin.

Hindi nauunawaan ng marami sa atin ang malaking ­kapangyarihan ng palagiang pagdulog sa Panginoong Jesus at pananalangin sa Kanya. Nagbabago ang ating pananaw sa gayong paraan. Habang mas nararamdaman natin ang luwalhati ng Diyos sa ating mga puso, mas nagiging panatag tayo. Mas nakakalma ang isip, mas nakakapagpasiya nang maayos.

Nakakatulog na nang mahimbing sa gabi.

Kaya kababayan kong nahihintakutan sa mga sandaling ito, manalig ka kay Jesus. Bumili ka ng kopya ng Banal na Bibliya at basahin mo ang Ebanghelyo ng Apostol Juan. Malalaman mo ang buong istorya roon. Ang makapangyarihang Anak ng Diyos at Siya ring Diyos ay bumaba sa lupa, nagkatawang-tao, tinapos ang Kanyang misyon sa Krus ng Kalbaryo upang iligtas ang mga makasalanang katulad mo at katulad ko. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na iyon na pinatunayan Niya sa atin doon.

At ngayon, Siya’y nangangakong babalik sa lupa. Siya ang tatapos sa lahat ng mga digmaan, sa lahat ng mga paglalabu-labo ng mga bansa. Ang walang-hanggang kapayapaang hangad ng bawat isa sa atin ay ipinangangako Niyang makakamtan natin sa Kanyang piling.

Ang anak ng Diyos na madalas nakakalapit sa trono ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagbubulay-bulay sa Bibliya ay nagkakaroon ng malalim na pananabik sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Alam niyang sa katuparan ng mga pangako ng Hari ng mga Hari ay matatapos na rin ang lahat ng kaguluhan.

Si Jesus ang magpapahinto ng lahat ng mga paglalaban-laban, pagsasakitan. Idulog lagi sa Kanya ang bayang Pilipinas, ang Asya, at ang buong mundo.

Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)All Credit Goes There : Source link

Comments

comments